GEEN ARTIKELEN €0
Bekijken
   Over Rent 4 Event / Onze verhuurvoorwaarden

1. Bevestiging
De huurder erkent dat deze verhuurovereenkomst de bevestiging is van zijn (schriftelijke) aanvraag (o.a. telefonisch, fax, email, …) aan R4E. De aanvraag van de huurder is trouwens één en ondeelbaar met deze overeenkomst. Indien de inhoud van deze overeenkomst niet overeenstemt met de gevraagde materialen, moet de huurder na ontvangst van dit document binnen de 48 uren reageren. Gebeurt dit niet, dan zal R4E leveren wat vermeld is in de bijlage en tegen de hierin weerhouden prijzen.

2. Kennisname
De huurder erkent uitdrukkelijk dat hij, vooraleer zijn aanvraag in te dienen, kennis heeft kunnen nemen en heeft genomen van de hierna volgende verhuurvoorwaarden o.a. via de website :
www.rent4event.be.

3. Huurprijzen
De in de bijlage vermelde huurprijzen, zijn opgegeven per stuk of eenheid en zij gelden voor een huurperiode van maximum drie weekdagen of voor een weekend van vrijdag tot maandag, tenzij anders vermeld. Alle vermelde huurprijzen zijn steeds exclusief BTW. De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door de huurder wordt afgehaald en teruggebracht in de magazijnen van R4E te Dessel, enkel mogelijk met aangepast transport. Indien de gehuurde materialen door R4E moeten gebracht en/of teruggehaald worden, zal hiervoor afzonderlijke prijs worden aangerekend (zie verder onder transportkosten). R4E houdt zich het recht voor de huurprijzen op elk ogenblik aan te passen en deze vervolgens toe te passen op al haar lopende verhuurovereenkomsten. Een eventuele prijs-verhoging door R4E zal wel maximaal 5% bedragen. Indien de huurder, om welke reden dan ook, de huurovereenkomst annuleert of verbreekt, houdt R4E zich de mogelijkheid voor om annuleringskosten aan te rekenen ten bedrage van 10% van de voorziene totale verhuurprijs.

4. Staat van de materialen
Het verhuurde materiaal wordt geleverd in perfecte staat en conform de huuraanvraag van de huurder. De huurder wordt wel verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en R4E, op straffe van verval, uiterlijk binnen de twee uur na ontvangst te verwittigen, indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld. Zulke verwittiging kan gebeuren via e-mail:
info@rent4event.be, via telefax op het nummer (014) 37 59 82 of telefonisch op het nummer (014) 37 39 69. Opmerkingen over de staat van of ontbrekende materialen moeten steeds op voormelde manier of door vermelding op de afleveringsdocumenten gebeuren om geldig te zijn. Het materiaal dient op de voorziene datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgehaald of afgeleverd bij aanvang van de huur. Alle materialen dienen degelijk gereinigd en in propere staat te worden terugbezorgd in de daartoe bestemde kisten, bakken of andere verpakkingsunits van R4E. Speciaal voor keukenmaterialen, servies, bestek, glaswerk en tafellinnen: al materiaal dient degelijk gespoeld, dus zonder etensresten en volledig droog, in de daartoe bestemde kisten of bakken te worden geplaatst. Keukentoestellen (zoals ovens, vuren, friteuses, barbecuestellen, …) moeten degelijk gereinigd worden terugbezorgd. De huurprijs van het linnen is inclusief het wassen ervan. Om het nazicht en de controle bij het terugbezorgen niet te vertragen, dient al het materiaal door de huurder zorgvuldig te worden gesorteerd.  Indien aan de voormelde bedingen niet is voldaan, zal door R4E voor het bijkomende werk een supplement aanrekenen a rato van 7,50 euro (exclusief BTW) per begonnen tijdsbestek van 15 minuten.
 
5. Waarborg
R4E houdt zich het recht voor om aan een huurder een waarborg te vragen. Indien een waarborg wordt gevraagd, dient deze ten laatste bij de ontvangst van het materiaal betaald te worden. De waarborg kan in geen enkel geval beschouwd worden als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op intresten. De waarborg wordt aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen. Bij niet-betaling van de gevraagde waarborg, heeft R4E  het recht het contract te verbreken en vervolgens de annuleringskosten aan de huurder door te rekenen.

6. Beschadigingen of verlies
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen geladen, vervoerd en gelost op kosten en risico van de klant, ongeacht de leveringsplaats en ongeacht wie deze werkzaamheden. De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of eventueel verlies of diefstal van de gehuurde goederen en materialen. Ook tijdens het transport is de huurder aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.  De huurder heeft de mogelijkheid om bij de teruggave van het materiaal aanwezig te zijn om de staat van de materialen tegensprekelijk vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de controle en eventuele vaststelling van schade door R4E bindend zijn. Indien er zich tijdens de huurperiode een ernstige beschadiging, een verlies of diefstal voordoet, zal de huurder dit onmiddellijk aan R4E melden, gezien dit natuurlijk invloed kan hebben op volgende geplande verhuringen zodat R4E de maatregelen moet kunnen treffen. Indien bij terugbezorging lichte schade wordt vastgesteld, heeft R4E het recht om een passende schadevergoeding in rekening te brengen. Indien schade herstelbaar is, worden de herstelkosten die R4E dient te maken volledig in rekening gebracht verhoogd met eventueel gederfde huurinkomsten door tijdelijke onbeschikbaarheid van de materialen. Bij onherstelbare schade of verlies verbindt de huurder er zich toe R4E te vergoeden tegen de volledige prijs noodzakelijk voor de ingebruikname van het nieuwe materiaal.  Hieronder wordt minstens verstaan: de aankoopprijs van het nieuwe materiaal verhoogd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte materiaal verhuurklaar te maken, de administratiekosten die de aankoop en ingebruikname met zich meebrengen en de gederfde huurinkomsten door R4E door de beschadiging of het verlies. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de huurder gehouden.  Om financiële problemen te vermijden raadt R4E de huurder van een grote partij of dure materialen steeds aan een specifieke verzekering af te sluiten tegen deze risico's.

7. Aansprakelijkheid
R4E is niet aansprakelijk voor de schade, geleden door de huurder of derden, die voortvloeit uit, ontstaat door of in verband kan gebracht worden met de gehuurde materialen. De huurder is dus steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die de materialen veroorzaken vanaf ze hem ter beschikking zijn gesteld. De huurder zal R4E dus steeds dienen te vrijwaren voor eisen van de derden op grond van schade die betrekking heeft op het verhuurde materiaal. Het is de huurder trouwens uitdrukkelijk verboden de gehuurde materialen verder te verhuren, onder te verhuren, in bruikleen te geven of ter beschikking te stellen van een andere partij zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van R4E.

8. Niet respecteren huurtermijn
Indien de huurder na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de goederen niet terugbezorgd, heeft R4E het recht de goederen zelf terug te halen waar ze zich ook bevinden, zonder dat enige aanmaning vereist is en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van R4E zijn. R4E behoudt onder alle omstandigheden het eigendomsrecht over de verhuurde materialen.
 
9. Transportkosten
De huurder staat normaal zelf in voor het transport welk gebeurt op zijn kosten, voor zijn rekening en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien R4E op vraag van de huurder het transport verzorgt, is een goede communicatie met betrekking op het leveringsadres en de leveringsomstandigheden essentieel om R4E in staat te stellen een goede transportservice te bieden. In elk geval gaat de huur in op het ogenblik dat de goederen voor rekening van de huurder, door R4E geladen worden in haar magazijnen. Er is per rit een wachttijd van maximaal 15 minuten ingecalculeerd. Indien de wachttijd meer dan 15 min. bedraagt, wordt een supplement aangerekend van 7,50 euro (exclusief BTW) per begonnen kwartier. Een aflevering vindt steeds plaats op het gelijkvloers en aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is. In elk geval dienen terreinen voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de materialen. De huurder wordt verondersteld aanwezig te zijn om de materialen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal R4E de materialen ofwel ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder ofwel terug mee te nemen naar haar magazijnen, dit om diefstal en andere risico's uit te sluiten. In dit laatste geval worden extra transportkosten aangerekend. R4E is niet aansprakelijk voor het laattijdig afleveren van de materialen door overmacht. Overmacht is elke omstandigheid waarop R4E zelf geen vat heeft en die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10. Betalingsvoorwaarden
Behoudens andersluidend beding, dient voor elke verhuring een voorschot van 25% van de totale verhuurprijs betaald te worden met een minimum van 25,00 euro en dit na ontvangst van de offerte hiertoe.  De terugbetaling van dit voorschot zal enkel gebeuren, indien de verhuring minimum 30 dagen voor de uitvoering ervan per aangetekend schrijven wordt geannuleerd door de huurder en onder aftrek van de eventuele annuleringskosten die R4E  aanrekent. Bij annulering binnen de 30 dagen voor de datum van uitvoering zal steeds de volledige verhuurprijs worden gefactureerd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum op de zetel van de vennootschap, tenzij een andersluidend beding is vermeld op de factuur zelf. Transporteurs, chauffeurs of vertegenwoordigers mogen geen betalingen aanvaarden of facturen voor voldaan aftekenen zonder in bezit te zijn van een geschreven toelating van de vennootschap. Een eventueel protest op een factuur dient steeds schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan betaling van een factuur binnen de voorziene betalingstermijn zal van rechtswege en zonder aanmaning en een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 125,00 € en een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand vanaf de factuurdatum. De schadevergoeding wordt gerechtvaardigd door de bijkomende last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies en het gebrek aan liquiditeiten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle lopende en nog uit te voeren overeenkomsten worden opgeschort en/of geannuleerd. Betaalde voorschotten blijven in dat geval door ons behouden als vergoeding voor gemaakte kosten. Bij een onterechte verbreking van deze overeenkomst door R4E kan een huurder aanspraak maken op de terugbetaling van het betaalde voorschot verhoogd met een vergoedende interest a rato van 1% per maand vanaf de betaaldatum.

11. Jurisdictie
Al onze commerciële transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De aankoop- of bestelvoorwaarden van de huurder worden steeds als onbestaande beschouwd. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen. 
 
New-media